fbpx

↵ terug naar de startpagina

Wie is wie?

Deze website, inclusief subdomeinen en de aangeboden diensten, wordt beheerd door :
Rimpelrock vzw, met maatschappelijke zetel in:
Diestersteenweg 152
3970 Leopoldsburg, BE
Ingeschreven met ondernemingsnummer 0861.554.790
E-mail: hello@garnizoen.be

Hierna genoemd als Garnizoen of Garnizoenorganisatie.
Gebruiker; Eenieder die onze website bezoekt, ongeacht of dit louter informatief is bedoeld en/of met het oog op onze diensten.
Bezoeker; Eenieder die een festivalticket wil reserveren en/of die reeds een festivalticket op zijn naam heeft staan.

1 Gebruiksvoorwaarden

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op uw toegang tot en gebruik van de Garnizoen-websites https://www.garnizoen.be en https://tickets.bar-events.be/nl/events/garnizoen-2024/) (hierna gezamenlijk: “website”) en de diensten en producten die erop worden aangeboden door Rimpelrock vzw (hierna: “wij”, “ons”, “onze”).

Door onze website te bezoeken en er gebruik van te maken, gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden vragen wij u om onze website niet te gebruiken.

Wij kunnen te allen tijde beslissen om onze Gebruiksvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Om na te gaan wanneer ze voor het laatst zijn bijgewerkt, kan u de datum “Laatst bijgewerkt” onderaan deze pagina raadplegen. Alle wijzigingen van onze Gebruiksvoorwaarden worden van kracht wanneer wij de bijgewerkte versie beschikbaar maken op de website. Indien één of meerdere bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden onafdwingbaar worden geacht, blijven de overige bepalingen onaangetast en kan de onafdwingbare bepaling worden vervangen door de afdwingbare bepaling die het meest overeenkomst met de onderliggende bedoeling van de onafdwingbare bepaling.

1.1 Over ons

De website wordt beheerd door Rimpelrock vzw, een vereniging zonder winstoogmerk naar Belgisch recht, gevestigd te Diestersteenweg 152, 3970 Leopoldsburg, België, en ingeschreven in de KBO met ondernemingsnummer 0861.554.790.

U kan ons per e-mail bereiken via hello@garnizoen.be.

1.2 Over onze website

De website biedt informatie over onze evenementen en maakt de aankoop van tickets voor onze evenementen mogelijk.

1.3 Toegang en gebruik

Als gebruiker van onze website mag u pagina’s bekijken in een webbrowser, pagina’s van onze website downloaden om in een webbrowser te cachen, en pagina’s van onze website afdrukken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

U mag onze website niet gebruiken op een manier die schade kan veroorzaken, die de prestaties, beschikbaarheid, toegankelijkheid, integriteit of veiligheid van onze website aantast, of op een manier die kan worden beschouwd als onwettig, illegaal, frauduleus of anderszins schadelijk. U mag onze website niet hacken of gebruiken voor het kopiëren, opslaan, hosten, verzenden, gebruiken, publiceren of verspreiden van materiaal dat bestaat uit schadelijke computersoftware. U mag de kwetsbaarheid van onze website niet testen zonder onze toestemming.

1.4 Intellectuele eigendom

U krijgt toegang tot onze website en kan onze website gebruiken op voorwaarde dat u onze voorwaarden voor het gebruik ervan (o.a. deze Gebruiksvoorwaarden) zowel als de toepasselijke regelgeving naleeft. Uw gebruiksrecht is beperkt tot een recht van toegang, gebruik en weergave voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden.

Onze website en de inhoud ervan (o.m. afbeeldingen, video, audio, website ontwerp, database, broncode, handelsmerken en logo’s) zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die eigendom zijn van of in licentie zijn gegeven aan Rimpelrock vzw. Deze inhoud mag uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik worden weergegeven, opgeslagen en afgedrukt, mits u geen enkele verwijzing naar intellectuele eigendomsrechten of andere rechten daarin schrapt.

Het is niet toegestaan om onze website en/of de inhoud ervan te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te reproduceren of te verkopen in welke vorm en op welke wijze dan ook zonder onze uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming. Het systematisch ophalen van gegevens of andere inhoud om rechtstreeks of onrechtstreeks gegevens te verzamelen is eveneens verboden zonder onze uitdrukkelijke voorafgaandelijke schriftelijke toestemming.

Indien u rechthebbende bent op inhoud van onze website en u hierover bezorgdheden heeft kan u contact met ons opnemen via hello@garnizoen.be.

1.5 Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Rimpelrock vzw, inclusief haar bestuurders, in verband met de inhoud weergegeven op de website, de kwaliteit, het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik ervan, is beperkt tot uitsluitend voorzienbare schade.

Wij spannen ons naar alle redelijkheid in om ervoor te zorgen dat de inhoud die op onze website verschijnt actueel, juist en volledig is, maar kunnen u hierover geen garanties bieden. Alle informatie op de website wordt te goeder trouw verstrekt ‘as is’, zonder enige expliciete of impliciete verklaring of waarborg met betrekking tot de nauwkeurigheid, geschiktheid, geldigheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid of volledigheid ervan. Wij kunnen dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke schade, van welke aard ook, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, die u zou lijden door het gebruik van de inhoud van onze website. Wij zijn evenmin aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische levering van onze websitediensten.

Onze website is altijd in ontwikkeling en wij kunnen de inhoud van onze website zowel als de website zelf steeds aanpassen, optimaliseren of stopzetten. U heeft geen recht op een schadevergoeding of andere compensatie voor het onderbreken of stopzetten van onze websitediensten.

Wij nemen redelijke maatregelen met het oog op de goede werking en de veiligheid van onze website. U begrijpt evenwel dat veiligheid en beveiliging inspanningsverbintenissen zijn en dat het resultaat hiervan nooit kan worden gegarandeerd.

U kan via onze website toegang krijgt tot externe websites (bijv. door een link). Geen enkele verwijzing betekent dat wij expliciet dan wel impliciet akkoord gaan met de inhoud van de externe websites. Wij controleren de inhoud van die websites niet. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud of kwaliteit van externe websites, noch voor het naleven van de toepasselijke regelgeving door de aanbieders van externe websites.

U bent verantwoordelijk voor de naleving van deze Gebruiksvoorwaarden. Wij blijven verantwoordelijk voor de door ons aangeboden inhoud en websitediensten, maar u bent verantwoordelijk voor het hergebruik ervan en u vrijwaart Rimpelrock vzw tegen elke aanspraak van derden naar aanleiding daarvan.

1.6 Gerelateerde informatie

Bepaalde afdelingen of pagina’s van de website kunnen afzonderlijke en/of aanvullende voorwaarden bevatten ter aanvulling op deze Gebruiksvoorwaarden. Daarnaast raden wij u aan om ook onze Algemene Voorwaarden, Privacyverklaring en Cookiebeleid te raadplegen, die eveneens deel uitmaken van onze voorwaarden.

1.7 Toepasselijk recht

Uw toegang tot en gebruik van de website wordt exclusief beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Belgisch recht. Geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Hasselt.

1.8 Contact

Als u vragen heeft over deze Gebruiksvoorwaarden, u iets wilt melden of u klachten heeft over onze website of de inhoud ervan, kan u ons per e-mail contacteren op hello@garnizoen.be.

Laatst bijgewerkt: 12 februari 2024