fbpx

↵ terug naar de startpagina

Wie is wie?

Deze website, inclusief subdomeinen en de aangeboden diensten, wordt beheerd door :
Rimpelrock vzw, met maatschappelijke zetel in:
Diestersteenweg 152
3970 Leopoldsburg, BE
Ingeschreven met ondernemingsnummer 0861.554.790
E-mail: hello@garnizoen.be

Hierna genoemd als Garnizoen of Garnizoenorganisatie.
Gebruiker; Eenieder die onze website bezoekt, ongeacht of dit louter informatief is bedoeld en/of met het oog op onze diensten.
Bezoeker; Eenieder die een festivalticket wil reserveren en/of die reeds een festivalticket op zijn naam heeft staan.

Algemene voorwaarden

Lees deze Algemene Voorwaarden goed voordat je een ticket aankoopt en ter voorbereiding van je festivalbezoek. We raden je ook aan om onze Gebruiksvoorwaarden voor de websitePrivacyverklaring en Cookiebeleid te raadplegen, die eveneens deel uitmaken van onze voorwaarden.

Wij kunnen te allen tijde beslissen om onze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Om na te gaan wanneer ze voor het laatst zijn bijgewerkt, kan je de datum “Laatst bijgewerkt” onderaan deze pagina raadplegen. Alle wijzigingen van onze Algemene Voorwaarden worden van kracht wanneer wij de bijgewerkte versie beschikbaar maken op onze website. Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onafdwingbaar worden geacht, blijven de overige bepalingen onaangetast en kan de onafdwingbare bepaling worden vervangen door de afdwingbare bepaling die het meest overeenkomst met de onderliggende bedoeling van de onafdwingbare bepaling.

1 Garnizoen

Garnizoen wordt georganiseerd door Rimpelrock vzw (hierna: “wij”, “ons”, “onze”), een vereniging zonder winstoogmerk naar Belgisch recht, gevestigd te Diestersteenweg 152, 3970 Leopoldsburg, België, en ingeschreven in de KBO met ondernemingsnummer 0861.554.790.

Je kan ons per e-mail bereiken op hello@garnizoen.be.

2 Ticketreservatie

De enige manier om aan een geldig ticket te komen is via onze officiële verkoopswebsite: https://tickets.bar-events.be/nl/events/garnizoen-2024/ die je kan bereiken via onze algemene website: https://www.garnizoen.be.

Hier krijg je een eerste keuzescherm met volgende mogelijkheden:

  • TICKETS: Festivalticket met of zonder camping en met of zonder Food & Drinks voucher
  • FOOD & DRINKS VOUCHERS

Tickets

Stap 1: Selecteer je tickets

In stap 1 bepaal je welk type ticket je wil bestellen. Per persoon kan je maximum vier (4) toegangstickets bestellen. 

Stap 2: Vul je gegevens in 

Om zeker te zijn dat je werkelijk bestaat, vragen we in deze stap jouw persoonsgegevens. Als verantwoordelijke voor de aankoop ben jij vanaf nu de opdrachtgever/koper. Wij vragen niets meer dan jouw naam, (leeftijd, niet verplicht) woonplaats en emailadres voor het geval we jou moeten contacteren. Het is belangrijk dat de informatie die je ons verschaft strookt met de werkelijkheid. Zonder, bijvoorbeeld, een geldig emailadres kunnen we jou geen tickets doorsturen. De bescherming van jouw privacy vinden wij belangrijk. Voor meer informatie rond de verwerking van persoonsgegevens verwijzen we je door naar onze Privacyverklaring.

Stap 3: Personaliseer je tickets

Hier kan je de tickets die je aankoopt personaliseren indien je dit wenst.

Stap 4: Overzicht en controle bestelling

Neem voldoende tijd om te checken of alle gegevens correct zijn. Stel dat je toch een foutje hebt gemaakt, keer dan gewoon terug naar de vorige stap(pen) in de bestelprocedure en corrigeer waar nodig. Hier vragen wij ook expliciet om akkoord te gaan met onze Algemene voorwaarden.

Stap 5: Kies een betaalmethode

We kunnen jouw bestelling enkel bevestigen na onmiddellijke betaling. Blijft de betaling uit dan gaan de tickets automatisch terug in verkoop.

Volgende betaalmethoden zijn mogelijk:

  • Maestro
  • Bancontact 
  • Mastercard
  • VISA
  • iDEAL (voor bezoekers met een bankrekening in Nederland)

Stap 6: Veilig betalen

Problemen met jouw ticketreservatie kan je melden op info@bar-e.be. Vermeld steeds je naam, adres en telefoonnummer zodat we je zo efficiënt en snel mogelijk kunnen helpen.

Alle bovenstaande stappen doorlopen?

De reservatie is definitief zodra de betaling is afgerond. Vanaf dit moment is de aankoop definitief, dit wil zeggen dat jouw festivalticket niet terugbetaalbaar, noch omwisselbaar is. Bij gebrek aan onmiddellijke betaling is er geen reservatie. Na betaling zie je een scherm met vermelding van een support ID-nummer. Dit is het nummer van je bestelling, noteer dit alvast. We sturen jou vervolgens een bevestigingsmail met de gevraagde toegangsbewijzen.

Alle bestelde tickets worden je toegestuurd als ‘festivalticket’. Dit houdt in dat er een PDF bestand wordt doorgemaild. Als koper ben je verplicht de e-mail na ontvangst nauwkeurig te onderzoeken op mogelijke fouten van onze kant. Indien wij onze diensten gebrekkig hebben geleverd, heb je als koper zeven (7) dagen om dit te melden. Dit moet steeds schriftelijk en gemotiveerd gebeuren aan Rimpelrock vzw. Indien je melding/klacht ontvankelijk wordt verklaard dan zetten wij onze fout uiteraard recht. Indien je het nalaat om een gemotiveerde klacht binnen de gegeven termijn over te maken vervalt jouw recht.

Het PDF bestand kan je opslaan op je smartphone of afdrukken. Het geldt als enig geldig toegangsbewijs. 

Enkel de eerste aanbieder van het originele festivalticket wordt toegang verleend tot het evenement. Er zijn geen identiteitscontroles.

De houder van een gekopieerd festivalticket zal de toegang worden geweigerd. Zorg er dus voor dat niemand jouw festivalticket kan kopiëren en deel nooit een afbeelding van je ticket(s) waar de barcode zichtbaar opstaat via social media. 

Heb ik een herroepingsrecht op mijn tickets?

Als consument beschik je niet over het recht om van de aankoop af te zien. Het herroepingsrecht is niet van toepassing omdat het over een dienst gaat voor vrijetijdsbesteding, c.q. de reservering van de tickets, die bovendien onmiddellijk wordt uitgevoerd.

Door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden verklaar je als consument uitdrukkelijk dat je geen recht meer hebt op het herroepingsrecht van zodra Rimpelrock vzw de overeenkomst heeft uitgevoerd. Jouw reservatie wordt onmiddellijk en automatisch uitgevoerd na betaling.

Het is bij wet verboden het e-ticket op regelmatige wijze door te verkopen of het e-ticket occasioneel door te verkopen aan prijzen hoger dan de oorspronkelijke prijs. E-tickets die op regelmatige wijze worden doorverkocht of occasioneel worden doorverkocht aan een hogere prijs dan de oorspronkelijke, geven geen recht op toegang.

3 Festivalbezoek

De veiligheid van alle festivalbezoekers is belangrijk voor ons. Het is dan ook belangrijk dat je onze instructies en de instructies van het beveiligingspersoneel op het terrein naleeft.

Verboden items op het festivalterrein: vloeistoffen, glas, blikjes, camelbags, wapens, inclusief maar niet beperkt tot messen, vuurwapens, stokken en scherpe voorwerpen, alcoholische dranken van buitenaf, drugs of verdovende middelen, dieren (met uitzondering van gecertificeerde hulpdieren), professionele opnameapparatuur, vuurtjes, en elk ander voorwerp dat wij als gevaarlijk of als storend beschouwen.

Alvorens het terrein te betreden kan er rechtmatig worden afgetast en gevraagd worden zakken of tassen te openen. Bij weigering wordt de toegang verboden, evenals bij het bezit van drugs of verdovende middelen.

De artiesten en de organisatoren, hun agenten en bedienden, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies of diefstal, noch voor om het even welk mogelijk ongeval. Officiële verkoop van merchandise gebeurt alleen op het festivalterrein.

Het is niet toegelaten om gadgets, samples of gelijk welke andere producten uit te delen aan de ingang of in de buurt van of op de festivalweide en campings tenzij daar op voorhand schriftelijke afspraken rond zijn gemaakt met Rimpelrock vzw.

Flyeren op, rond en in de buurt van het festival is verboden bij politieverordening.

Garnizoen is een festival waar iedereen welkom is. Grensoverschrijdend gedrag wordt niet getolereerd. Ongepast gedrag, waaronder maar niet beperkt tot geweld, intimidatie, discriminatie of andere illegale activiteiten zal resulteren in onmiddellijke verwijdering van het festivalterrein.

Door de aankoop van een festivalticket bevestig je uitdrukkelijk dat je als bezoeker aan ons festivalreglement bent gebonden. Iedere inbreuk hierop zal gesanctioneerd worden. Rimpelrock vzw behoudt het recht om eenieder te allen tijde de toegang tot het terrein te ontzeggen indien hiertoe voldoende grond bestaat. Indien je een inbreuk op het regelement begaat, ben je hier als enige verantwoordelijk voor. Je bent eveneens gehouden om Rimpelrock vzw te vrijwaren van alle mogelijke gevolgen van jouw inbreuk, inclusief eisen van derde partijen. Daarenboven behouden wij het recht om zelf de gepaste (gerechtelijke) stappen te ondernemen.

4 Aansprakelijkheid

Rimpelrock vzw is enkel aansprakelijk voor iedere aan haar toerekenbare tekortkoming, ongeacht of deze een contractuele of buitencontractuele aard heeft, voor zover deze aansprakelijkheid in deze Algemene Voorwaarden niet uitdrukkelijk wordt uitgesloten of beperkt. Onze totale aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot vergoeding van de directe schade en kan nooit hoger zijn dan de waarde van de geleverde dienst, zijnde het Garnizoenticket. Onze aansprakelijkheid voor iedere vorm van indirecte schade of voor gedragingen van derde partijen (waaronder inbegrepen andere bezoekers) is uitdrukkelijk uitgesloten.

Aansprakelijkheid in geval van overmacht is volledig uitgesloten. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid buiten de wil van Rimpelrock vzw om, die haar zelfs tijdelijk verhindert haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk uit te voeren. Rimpelrock vzw is niet aansprakelijk voor de verbintenissen van haar partners.

Iedere derde partij (inclusief bezoekers) die door een aan hem/haar toerekenbare fout de aansprakelijkheid van Rimpelrock vzw en haar medewerkers, in het gedrang brengt, moet Rimpelrock vzw integraal en op eerste verzoek vrijwaren van iedere eis van derde partijen. Deze vrijwaringsplicht betekent dat je steeds vrijwillig dient tussen te komen in elk geschil en/of gerechtelijke procedure die tegen Rimpelrock vzw wordt ingesteld door een derde en de eventuele financiële gevolgen ervan zelf moet dragen.

Bij afgelasting van het evenement zal de ticketprijs, exclusief service- en administratiekost, worden teruggestort aan de persoon of firma die de bestelling heeft geplaatst.

Het is uiteraard mogelijk dat de afgelasting het gevolg is van overmacht; dit is iedere situatie buiten onze wil om die ons, zelfs tijdelijk, verhindert onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk uit te voeren. In zo’n geval zijn wij niet verplicht het festival te laten doorgaan, uiteraard afhankelijk van de situatie. Er zal geen sprake zijn van terugbetaling of schadevergoeding in geval van overmacht behoudens uitdrukkelijk akkoord van beide partijen.

Wijzigingen in het programma geven geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het festivalticket en campingticket. Wij betreuren het zelf indien er een wijziging optreedt maar vertrouw er op dat er steeds een plan B klaar ligt om het goed te maken.

5 Toepasselijk recht

Je ticketaankoop en festivalbezoek wordt exclusief beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Belgisch recht. Geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Hasselt.

6 Contact

Als je vragen hebt over deze Algemene Voorwaarden, je iets wilt melden of klachten heeft, kan je ons per e-mail contacteren op hello@garnizoen.be.

 

Laatst bijgewerkt: 12 februari 2024